ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MŠ.doc (68096)

 
 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

            Pro případ, že v daném roce převýší počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovenou kapacitu maximálního počtu volných míst, stanovuje ředitelka školy kritéria, která jsou v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

 

Základní ustanovení

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky, nejdříve však od 2 let.

 

II.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování. Toto neplatí podle § 46 odst. 4.) zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, v platném znění, pro děti, jejichž docházka do mateřské školy je povinná.

 

III.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižení rozhoduje ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

 

 

IV.

V souladu s ustanovením § 34 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímáno dítě rok před nástupem povinné školní docházky, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

V.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v tabulce níže.

 

KRITÉRIA

BODY

1.

Děti, které poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019

8

2.

Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané mateřské školy, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2019

1

3.

Věk dítěte

4 roky dosažené k 31.8. 2019

3

3 roky dosažené k 31.8. 2019

2

   

2 roky dosažené k 31. 8. 2019

1

4.

Trvalý pobyt v Pitíně, v Hostětíně

2

5.

Sourozenec dítěte, který je již v mateřské škole přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i

v následujícím školním roce 2019/2020                                                      

1

 

 

 

 

POSTUP:

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do 31.8.2019.

 

V Pitíně  1. 3. 2019                                                             Mgr. Viola Harvancová

          (ředitelka mateřské školy)