Školní řád

Mateřská škola Pitín, okres Uherské Hradiště

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

Vypracovala:

Mgr. Viola Harvancová

Dne:

7. 9. 2017

Pedagogická rada projednala dne:

14. 9. 2017

Platnost ode dne:

15. 9. 2017

Účinnost ode dne:

15. 9. 2017

Další úpravy:

4. 9. 2018 (GDPR)

Spisový znak:

 

Skartační znak:

 

 

OBSAH

1.                  Obecné ustanovení

2.                  Přijímací řízení

3.                  Evidence dětí

4.                  Provoz mateřské školy

            4.1. Organizace provozu

4.2. Docházka a omlouvání dětí

5.         Ukončení předškolního vzdělávání

6.         Platby v mateřské škole

             6.1. Úplata za předškolní vzdělávání

            6.2. Úplata za školní stravování

7.         Bezpečnost a ochrana zdraví

7.1. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

8.         Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

9.         Zacházení s majetkem školy ze strany dětí

10.       Přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení

11.       Závěrečné ustanovení

 

Ad1) Obecné ustanovení

Školní řád MŠ upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí Mateřské školy Pitín, okres Uherské Hradiště a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), vyhláškou č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami (zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů).

Školní řád upravuje:

·        Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci

·        Provoz a vnitřní režim školy

·        Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

·        Zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Ad2) Přijímací řízení

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let (§ 34 odst.1 školského zákona). Ředitelka školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2 školského zákona), zpravidla v průběhu měsíce dubna daného roku. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Při přijímání postupuje podle správního řádu (§165 odst. 2 písm. b. školského zákona). K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které mají povinné předškolní vzdělávání (tato povinnost je platná od 1. 9. 2017). Pokud nelze dítě s povinnou předškolní docházkou přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. Přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost. Dítěti bude poskytnuta odborná péče a individuální výchovně vzdělávací program. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 50). Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku – za předpokladu volného místa. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku dítěte do mateřské školy si rodiče vyzvedávají v MŠ, nejpozději v den zápisu. Po ukončení zápisu předá ředitelka rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ zákonným zástupcům (ve správním řízení) do 30-ti dnů po zápisu. Rodiče budou následně informování na schůzce v mateřské škole a budou jim zodpovězeny dotazy. Ředitelka školy stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podanými zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Ad3) Evidence dětí

Při přijetí dítěte do MŠ předají rodiče třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno:

-         jméno a příjmení dítěte

-         státní občanství a místo trvalého pobytu

-         jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním dítěte

-         místo trvalého pobytu

-         adresa pro doručování písemností

-         telefonické spojení

 

Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy. Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

 

Ad4) Provoz mateřské školy

4.1.Organizace provozu

Provoz mateřské školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod. Rodiče při příchodu předají osobně dítě učitelce nejdříve v 6:30. Provozní pracovnice nejsou zodpovědné za převzetí dítěte.

Děti z obce Hostětín jsou dopravovány ráno školním autobusem v 7:20 hodin, kde jsou převzaty pracovnicí MŠ (autobusová zastávka - točna), na základě písemné dohody s podpisy rodičů. Viz. příloha „Dohoda o doprovodu dětí“. Odpoledne si rodiče odvádějí děti osobně.

Délku provozu stanovuje ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a dle potřeb dětí a jejich zákonných zástupců. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole (adaptační období). Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v době hlavních prázdnin. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy neprodleně na přístupném místě ve škole.

 

Otevírání a uzavírání MŠ

MŠ je otevřena od 6:30 hod. do 8:30 hod., od této doby je budova z bezpečnostních důvodů uzavřena. Rodičům se opět otevírá od 11:30 hod. do 12:30 hod., kdy odcházejí děti po obědě. Do 13:45 hod. se MŠ znovu uzavírá. Budova je zabezpečena podle minimálního standardu, vjezdy, výjezdy, vchod do budovy i areálu jsou monitorovány kamerovým systémem. Na škole funguje RF CARD – zvonkový a telefonní systém k otevírání vstupních dveří.

 

4.2.Docházka a omlouvání dětí

Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8:15 hod., jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Rodiče předávají od mateřské školy dítě osobně nebo prostřednictvím jimi pověřené osoby. Vyzvedávání dětí se uskutečňuje dle potřeby rodičů, zpravidla po obědě nebo po odpoledním odpočinku. V případě, že dítě vyzvedává někdo jiný než rodiče, je třeba s rodiči a školou sepsat „Zmocnění o vyzvedávání dítěte“. Bez tohoto zmocnění není možné dítě vydat ani nezletilému sourozenci dítěte. Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně oznámí mateřské škole. Při příznacích onemocnění během pobytu v mateřské škole jsou rodiče telefonicky informování a vyzvání k zajištění další zdravotní péče o dítě. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy. Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně (osobně nebo telefonicky nejpozději do 7:30 hod.). Na následující dny omlouvají rodiče dítě kdykoli v průběhu dne osobně, nebo telefonicky 572 641 319.

Povinné předškolní vzdělávání, pokud rodiče nezvolili pro své dítě jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání, má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, po dobu 4 souvislých hodin denně. Začátek povinné doby stanovuje ředitel MŠ (Pitín 8:00).

Omlouvání předškolních dětí z docházky bude realizováno osobně nebo telefonicky. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Náležitosti oznámení zákonného zástupce o individuální vzdělávání dítěte: jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

 

Ad5) Ukončení předškolního vzdělávání

(Výňatek ze Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §35)

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:

a)      se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b)      zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

c)      ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d)      zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

 

Ad6) Platby v mateřské škole

6.1.Úplata za předškolní vzdělávání

Platnost od 1. 9. do 31. 8. příslušného školního roku.

a)      Základní částka se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši (viz. Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání).

b)      Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího měsíce, platbu lze provézt 2 způsoby (v hotovosti, v kanceláři u vedoucí kuchyně nebo platebním příkazem) společně se stravným.

c)      Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně po dobu jednoho školního roku.

d)      Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.

e)      Rodiče, kterých se týká osvobození od úplaty, podají v mateřské škole písemnou žádost na příslušném formuláři a prokážou tuto skutečnost do 15. dne prvního měsíce daného čtvrtletí.

6.2.Úplata za školní stravování

a) Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zákonným zástupcem způsob a rozsah stravování dítěte. Zákonný zástupce odevzdá vyplněnou přihlášku ke stravování, kde je pediatrem potvrzeno, zda se může dítě běžně stravovat, nebo zda má nějaké omezení – (diety, alergie apod.). Rozsah se stanoví tak, aby se dítě – je-li v době podávání jídla v MŠ přítomno, stravovalo vždy.

b) výše stravného je stanovena ve finanční kalkulaci stravného na den (viz. Finanční limity a ceny stravného v zařízení).

c) Stravování v mateřské škole zahrnuje dopolední přesnídávku, oběd, odpolední svačinu a pitný režim v průběhu celého dne (ovocné čaje, mléčné nápoje, multivitaminové nápoje a ovocné šťávy).

d) Stravné se platí spolu se školným v hotovosti do 15. dne následujícího měsíce v kanceláři vedoucí stravování nebo platebním příkazem (viz. vnitřní směrnice „Úplata za předškolní vzdělávání + stravné“).

e) Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005Sb., dle kalkulačního listu na 32Kč/den pro děti od 3 do 6 let (přesnídávka 6Kč, oběd 17Kč, svačina 6Kč, pitný režim 3Kč), pro sedmileté děti 35Kč/den (přesnídávka 7Kč, oběd 19Kč, svačina 6Kč, pitný režim 3Kč). Pokud během školního roku dojde ke zdražení potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného.

f) Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušování provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (§35, odst. 1 školského zákona).

 

Ad7) Bezpečnost a ochrana zdraví

Škola je převážně po celou dobu svého provozu uzamknuta. Z bezpečnostních důvodů se rodiče ani jiné osoby nesmí bez předchozí domluvy s ředitelkou, vedoucím pracovníkem školy samostatně pohybovat v prostorách a areálu školy, kromě prostor určených k převlékání dětí.

Rodiče (zákonní zástupci dítěte) se po vyzvednutí dítěte nezdržují déle než je nezbytné a opustí neprodleně areál školy. Pokud rodiče využívají před adaptační nebo adaptační program, musí se vždy předem domluvit s učitelkou ve třídě na způsobu a délce své přítomnosti. Rodiče se mohou zdržovat déle ve škole pouze s vědomím ředitele školy – např. na pozvání (schůzky s rodiči, akce školy s rodiči).

Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy předávat děti učitelkám do třídy osobně. Rodiče mohou děti do mateřské školy vodit pouze tehdy, pokud jsou zcela zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce, nebo výskyt vší. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající zelená rýmy, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když děti nemají teplotu! Škola není na izolaci nemocného dítěte od kolektivu zařízena ani stavebně ani personálně, a proto v případě zjištění příznaku nemoci u dítěte okamžitě informujeme rodiče a požadujeme jeho vyzvednutí z kolektivu. Děti nemocné se samy necítí dobře – běžný režim školy je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekce na další zdravé děti v kolektivu. Pokud bude rodič trvat na převzetí evidentně infekčně nemocného dítěte, budeme požadovat potvrzení od dětského lékaře dítěte o bezinfekčnosti.

Léky a léčebné prostředky (kapky, masti, léky) podáváme ve škole dětem ve výjimečném případě. Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je ve škole. Odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, apod.). Rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci (šperky, knížky, hračky, potraviny), které si dítě bere s sebou do školy (mohou např. zapříčinit úraz dítěte).

 

Úrazy dětí

Dle citace vyhlášky 64/2005 Sb., ve znění 57/2010 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů podle §9 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., a dle §28 téhož zákona je povinností školy vést dokumentaci Záznamy o úrazech.

Záznam se vyhotovuje především o úrazech, které způsobily nepřítomnost žáka ve škole nejméně dvou vyučovacích dnů po sobě jdoucích (tzn. den, kdy se stal úraz – žáka odchází během vyučování k lékaři a den následující) a o úrazech, v jejich důsledku dítě nebo žák zemřel. A také na základě žádosti zákonného zástupce nebo tehdy, kdy se očekává odškodnění úrazu) na základě přiznaných bodů lékaře.

Definice školního úrazu

Úrazem je úraz, který se stal dětem, žákům při výchově, vzdělávání a při činnostech, které s nimi souvisejí (tzn. na akcích pořádaných školou a uskutečněných za dohledu pověřené osoby mající pracovně právní vztah ke škole). Mimo jiné jsou to zejména vycházky, výlety, zájezdy, exkurze, při soutěžích, přehlídkách, při návštěvě kulturních zařízení a při cestách na akce.

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření, RTG aj. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně.

Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřeného větrání, vhodného oblečení ve třídě i venku.

Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku klimatickým podmínkám (vítr, mráz, slunce). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.

Osobní věci dětí rodiče přinesou označené (pyžamo, papuče, tepláky nebo zástěrku pro pobyt ve třídě).

Doporučujeme věci podepsat, zvláště u nejmladších dětí. Předejdete tak záměně. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a jiné na pobyt venku. Doporučujeme menším dětem dát do šatny náhradní spodní oblečení. Výměna pyžam je za 14 dnů.

 

7.1.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

* Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací působení na děti již v předškolním věku zaměřené na zdravý způsob života – viz program naší školy: Primární prevence – zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (na TV, video, počítače, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

* V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí působí pedagogičtí pracovníci prevenci s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi a to ve spolupráci se zákonnými zástupci. Mateřská škola má vytvořena pravidla soužití, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí.

* Tento je nenásilnou formou začleňován do činností s dětmi, do integrovaných bloků, třídního vzdělávacího programu, vycházejícího ze ŠVP PV – „Cesta do lesa".

 

Ad8) Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Dítě má právo:

-         na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

-         na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

-         na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví

-         užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

-         na zvláštní péči a výchovu v případě dítěte vyžadující speciální vzdělávací potřeby

-         v MŠ se může kdykoliv napít, jít na toaletu, do jídla není nuceno, dítě je vždy vyslechnuto, může si odpočinout, volit si hru, hru dokončit

-         na získávání vhodných a dětem přiměřených informací

-         na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy

 

Povinnosti dítěte:

-         respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ

 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Ochrana osobních údajů v Mateřské škole (učitel, dítě) – GDPR

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

 

Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a ostatní práva na ochranu osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

 

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85) a s platnou legislativou na ochranu osobních údajů.

 

Jakékoliv nezákonné zveřejňování osobních údajů učitelem nebo zákonným zástupcem dítěte Mateřské školy, narušování výchovně-vzdělávacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

 

Ochrana osobních údajů v Mateřské škole (učitel, dítě) – GDPR
 
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 
 
Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a ostatní práva na ochranu osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
 
Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85) a s platnou legislativou na ochranu osobních údajů.
 
Jakékoliv nezákonné zveřejňování osobních údajů učitelem nebo zákonným zástupcem dítěte Mateřské školy, narušování výchovně-vzdělávacího procesu mobilním telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.
 

Rodiče mají právo:

-         na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

-         po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

-         konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelku školy

-         přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

-         projevit návrhy k jídelníčku vedoucí školní jídelny, k provozu MŠ ředitelce školy

 

Rodiče se mohou zúčastňovat jakékoliv akce pořádané MŠ a dle možnosti a zájmu být přítomni (po dohodě s učitelkou) v MŠ, aby se seznámili nejen s výchovně vzdělávacím programem, ale i se zapojením svého dítěte do činností během vzdělávacího procesu.

Konzultační hodiny:

Aktuální časové rozvržení je dané řádem školy, předem lze domluvit schůzku s ředitelkou MŠ na telefonním čísle: 572 641 319.

 

Rodiče jsou povinni:

-         v areálu školy dodržovat zákaz kouření

-         do areálu školy je zakázáno vodit psy bez vodítka, bez náhubku, bez sáčku na psí exkrementy

-         zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, u nových dětí dodržovat „Adaptační program“

-         na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

-         nahlásit změny v důležitých datech dítěte (změna bydliště, telefonu, zdravotní pojišťovny…….)

-         omluvit nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc, dovolená rodičů)

-         omlouvání dítěte je důležité i pro včasné podchycení infekčních onemocnění

-         předat osobně dítě učitelce, teprve pak může rodič opustit MŠ

-         zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu – viz. „Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ“.

 

Ad9) Zacházení s majetkem školy ze strany dětí

1)     Učit děti šetrnosti a ohleduplnosti při zacházení s hračkami a učebními pomůckami. Vést je k tomu, aby je úmyslně nepoškozovaly, ukládaly na své místo.

2)     Naučit děti hospodařit s hygienickými potřebami (tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové ručníky, kapesníčky, ubrousky).

3)     Zbytečně neplýtvat vodu.

4)     Úmyslně neničit výtvarný materiál (nelámat pastelky, neničit barvy, nemačkat papíry, nekreslit po nábytku).

5)     Vést děti k citlivému zacházení s knihou, časopisem.

6)     Upozorňovat děti na to, že nemohou úmyslně ničit výtvor jiného dítěte (stavba z kostek, výkresy, výstavka prací dětí na chodbách, atd….).

7)     Učit děti šetrně zacházet s vlastním oblečením, ukládat si ho pečlivě na své místo.

8)     Ukládat své lůžkoviny (skládat pyžamo, deku, naklepat polštář).

9)     Neničit vybavení školní zahrady, používat ho pouze v přítomnosti učitelky nebo rodičů.

 

Ad10) Přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení

Na základě § 175 zákona č. 500/2004Sb., Správní řád, kterým se upravuje oblast přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení a §2, zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, bude provádět vyřizování stížností, oznámení a podnětů ředitelka školy v kanceláři MŠ.

 

Ad11) Závěrečné ustanovení

Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a všechny zaměstnance školy.

Tento školní řád nabývá platnosti dnem: 15. 9. 2017

Tento školní řád nabývá účinnosti dnem: 15. 9. 2017

Pedagogická rada seznámena dne: 14. 9. 2017

…………………………………………

Mgr. Viola Harvancová, ředitelka školy